Algemene Voorwaarden

Immoversity is een handelsnaam van Rotthier Enterprise BVBA met ondernemingsnummer: BE 0504 946 069. De website Immoversity.be is eigendom van Rotthier Enterprise. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de Gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen.

Gebruiker: Persoon die de website bezoekt, gebruikt en toegang heeft tot de Content van de website. Verder in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘u’, ‘uw’.

Klant: Persoon die een Overeenkomst is aangegaan en gebruik maakt van de Diensten. Verder in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘u’, ‘uw’.

Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Immoversity.

Website: De website die via de url (immoversity.be, auth.immoversity.be, tribe.immoversity.be, shop.immoversity.be, pages.immoversity.be) en onderliggende pagina’s bereikbaar is.

Content: Alle informatie die door Immoversity op het platform aangeboden wordt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, video’s, tekst, documenten, e.a.

Account: De persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt via de Website. Deze account is strikt persoonlijk en onoverdraagbaar.

Inloggegevens: De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot de website.

IE-rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

Dienst(en): De dienst(en) die Immoversity aan de Klant en Gebruiker verleent.

Product(en): Alle producten en goederen die Immoversity aanbiedt in de webshop van de Website. Merchandise, Boeken, Video’s, Audiofiles e.a.

Overeenkomst: De overeenkomst die de Klant met Immoversity sluit ten behoeve van het gebruik van de Dienst. De overeenkomst wordt gesloten door een getekende offerte, lidmaatschapsaanvraag, geplaatste bestelling en/of inschrijving.

Evenement(en): Alle door Immoversity georganiseerde seminars, workshop, opleidingen, cursussen, e.a. evenementen.

Inhouse: Training, coaching of andere dienstverlening in de vorm van een bedrijfstraining. Deze vinden ten alle tijden plaats in de gekozen omgeving van de Klant.

Lidmaatschap(pen): Een gesloten overeenkomst met de klant voor het gebruik van de Diensten en Content gedurende een vastgelegde termijn.

Toepasselijkheid

De informatie (teksten, beelden en links) op deze website zijn uitsluitend bedoeld als informatief. Immoversity levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behoudt Immoversity zich het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Alle leveringen van goederen en diensten van Immoversity aan de Klant zijn onderworpen aan navolgende bedingen, voor zover hier niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken. Ondertekening van een offerte of het aangaan van een overeenkomst of bestelling (per brief, website, per e-mail en zelfs telefonisch) bij Immoversity heeft als gevolg dat de Klant erkent kennis te hebben genomen en betekent noodzakelijkerwijze de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Indien er geen offerte opgesteld wordt, impliceert de in ontvangstname van de goederen en diensten dat de Klant zich akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden primeren steeds op eventuele algemene voorwaarden van de Klant.

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via info@Immoversity.be .

Auteursrechtelijk beschermde werken

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie (met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d.) openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Immoversity.

Links naar andere websites

Immoversity is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop deze website door de beheerder. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Immoversity.be. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Offertes

Ondertekening van een offerte of het aangaan van een overeenkomst of bestelling (per brief, website, per e-mail en zelfs telefonisch) bij Immoversity heeft als gevolg dat de Klant erkent kennis te hebben genomen en betekent noodzakelijkerwijze de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden. Indien er geen offerte opgesteld wordt, impliceert de in ontvangst name van de goederen en diensten dat de Klant zich akkoord verklaart met deze verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopvoorwaarden primeren steeds op eventuele algemene voorwaarden van de Klant.

Een offerte op welke wijze dan ook door of namens Immoversity gedaan, is vrijblijvend. Een offerte is slechts 30 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien. Ook aanbiedingen, prijzen en andere elementen vermeld in folders of publicaties, zijn vrijblijvend. Alle taksen, heffingen van welke aard en de B.T.W. zijn ten laste van de Klant.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, hebben de leverings- & uitvoeringstermijnen een indicatief karakter en verbinden Immoversity niet. De Klant kan geen schadevergoeding vorderen wanneer de levering/uitvoering binnen een redelijke termijn plaatsvindt.

Inschrijven en bestellen

Bestellingen en inschrijvingen voor Seminars, Events, Inhouse Training, Producten, Lidmaatschappen, Webinars en Online Programma's zijn bindend.

Bestellingen en inschrijvingen worden niet aanvaard indien de deelnemer nog een openstaande schuld heeft bij Immoversity. De bestelling of inschrijving zal pas worden aanvaard van zodra de volledige schuld is betaald.

Immoversity heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Klant te weigeren.

Online bestelde tickets voor seminars, events en webinars geven recht op een eenmalige toegang tot het evenement gedurende de periode of tijdstip.

Het misbruiken of namaken van toegangsbewijzen, bestellingen of accounts wordt juridisch vervolgd.

Prijzen

Door Immoversity opgegeven of met Immoversity overeengekomen vergoeding en andere prijzen of tarieven zijn exclusief 21% BTW en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

Immoversity is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan de Klant met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een door Immoversity kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Klant gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van

Immoversity genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde bedrag zal pro rato worden gerestitueerd.

Klant komt met betrekking tot de betaling van de vergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Klant mag de betaling van de vergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

Indien Immoversity een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Klant de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Immoversity geldende regeling.

Betaling

De koopprijs omvat het overeengekomen inschrijvingsgeld voor het seminar, event, webinar, coaching, lidmaatschap, alsmede de kosten van handboeken, materialen, bedrijfstraining, vervoer, aflevering en andere bijkomende uitgaven.

Alle inschrijvingen en bestellingen worden aanvaard in volgorde van ontvangen betalingen. Na betaling en goedkeuring van de bestelling of inschrijving ontvangt de Klant een factuur per e-mail.

Alle facturen dienen betaalt te worden binnen de 8 dagen na ontvangst per e-mail of per post wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking. (Bancontact, iDeal, Paypal, Creditcard, etc.)

Bij alle seminars, events of inhouse programma’s dient de betaling ontvangen te zijn voor de aanvangsdatum van desbetreffend seminar/event.

Indien bij seminars of events Immoversity de betaling niet ontvangt binnen de betalingstermijn, dan vervalt de gereserveerde plaats, maar blijft het inschrijvingsgeld verschuldigd. Er worden geen deelbetalingen aanvaard. Indien de inschrijving gebeurt in minder dan 8 dagen voor aanvang, dan dient de kostprijs betaalt te worden uiterlijk bij de start van het seminar of event (d.i. het aanvangsuur van de eerste sessie van het seminar).

Indien bij inhouse trainingen Immoversity de betaling niet ontvangt binnen de betalingstermijn, dan vervallen de gereserveerde data, maar blijft het factuurbedrag verschuldigd. In dat geval worden er nieuwe data gereserveerd. Er worden geen deelbetalingen aanvaard. Indien er een bevestiging is in minder dan 8 dagen voor aanvangsdatum, dan dient de kostprijs betaalt te worden uiterlijk bij de start van het inhouse programma.

Indien bij lidmaatschappen Immoversity de betaling niet ontvangt binnen de betalingstermijn, heeft Immoversity ten alle tijden het recht de toegang tot de Account uit te schakelen.

Indien gebruik gemaakt wordt van opleidingscheques of de Kmo-Portefeuille, dienen deze termijnen te worden nageleefd.

Indien een gedeelte van of de volledige koopprijs wordt betaalt door de werkgever of zelfstandig ondernemer kan de betaling niet gecombineerd worden met opleidingscheques van de werknemer.

De Klant die in gebreke blijft tijdig de prijs te betalen, dient behalve de hoofdsom, tevens de verwijlintresten à rato van 15% per jaar en een schadevergoeding van 11% van het factuurbedrag te betalen, met een minimum van 75,00 EURO. Deze intresten en de schadevergoeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling. In de gevallen waarin de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing is en zou primeren op deze voorwaarden, worden de in deze wet vermelde percentages en intresten toegepast.

De toegang tot seminars, webinars, events en inhouse trainingen kan geweigerd worden, wanneer de betalingsvoorwaarden niet worden gerespecteerd.

Protest tegen de opgestelde facturen/betalingsverzoeken wordt alleen aanvaard indien dit binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven is geschied. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zo niet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.

Immoversity behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot levering van de producten en/of diensten zolang niet alle voorafgaande & reeds vervallen facturen volledig zijn betaald, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

Opschorting en beëindiging van de overeenkomst

De Overeenkomst is steeds voor bepaalde duur tenzij anders in extra overeenkomsten is afgesloten. Na het verstrijken van deze bepaalde duur zal deze overeenkomst beëindigd worden zonder rekening te houden met enige opzegformaliteit.

Door het sluiten van de overeenkomst bevestigd de gebruiker om afstand te doen van het teruggaverecht, conform de Europese richtlijnen betreffende digitale producten.

Bij online programma’s of andere lidmaatschapformules wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Klant, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e- mail of rechtstreeks via het ledenplatform.

Bij beëindiging van een overeenkomst betreffende online programma’s of lidmaatschappen, om welke reden dan ook, vervalt per direct uw recht tot gebruik en wordt de toegang tot uw Account direct ontzegd. Immoversity verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk uw Account. Immoversity is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige informatie uit het Platform aan u te verstrekken en/of te converteren.

Klant zal zich na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in de overeenkomst gegeven diensten en is gehouden om alle van Immoversity verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Klant aanwezige (computer)apparatuur.

De vorderingen van Immoversity op de Klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Immoversity omstandigheden ter kennis komen die Immoversity goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
 • indien Immoversity de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 • in geval van liquidatie, collectieve schuldbemiddeling of faling van de Klant;
 • indien openstaande facturen of verschuldigde vergoedingen door de wederpartij onbetaald blijven op de vervaldatum. In dat geval is Immoversity gerechtigd, op voorwaarde dat zij dit aangetekend meldt, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van de koopprijs.  De Klant heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.

In deze gevallen kan Immoversity naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, onverminderd het recht van Immoversity om schadevergoeding te vorderen.

Immoversity behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden in geval van samenloop, faillissement alsook in geval van beroep op de Wet Continuïteit onderneming, staat van vereffening en kennelijk onvermogen.

In een wederkerige handelsrelatie, is Immoversity gerechtigd om te allen tijde tegoeden die zij heeft van de Klant te compenseren met schulden aan de Klant, zelfs na samenloop.

Annulering

Immoversity behoudt zich het recht voor, zonder enige vorm van annuleringvergoeding, om bij onvoldoende inschrijvingen of omwille van organisatorische redenen (bv. door ziekte van de docent of onbeschikbaarheid van een zaal door overmacht) de activiteit (seminar, webinar, event of inhouse training) of een deel ervan te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht, hetzij via mail, hetzij telefonisch. In geval van afgelasting wordt het volledige bedrag, zo dit reeds vereffend was, integraal teruggestort of kan er met dit ticket ingeschreven worden voor een ander seminarie naar keuze met dezelfde waarde of een seminarie met een hogere kostprijs mits opleg van de broodjeslunch.

Het annuleren van de aanwezigheid op seminars en events dient door de Klant schriftelijk te gebeuren (per brief of e-mail) en is slechts mogelijk 7 dagen vóór de aanvang. Annuleringen na 7 dagen voor aanvang of tijdens het seminar worden voor geen enkel seminar terugbetaald.  Indien de Klant verzaakt tijdig te annuleren, is de volledige koopprijs verschuldigd, desgevallend te verhogen met intresten en schadevergoeding.

Voor het annuleren van inhouse trainingen door de Klant gelden de volgende voorwaarden:

 • annulering gebeurt steeds schriftelijk;
 • annulering kan kosteloos in geval van ernstige ziekte, ongeval of overlijden van één van de deelnemers. De Klant meldt dit aan Immoversity onmiddellijk schriftelijk voor de start van de training via mail en stuurt de nodige attesten op per post. Het volledige bedrag wordt, wanneer dit reeds was vereffend, teruggestort.

Annulering van inhouse training om welke andere reden dan ook heeft de volgende regeling tot gevolg:

 • Bij annulering tot 7 werkdagen voor de start van de inhouse training blijft 25% van het totale bedrag verschuldigd.
 • Bij annulering minder dan 7 werkdagen voor de start van de inhouse training blijft het volledige bedrag verschuldigd.
 • Indien de werknemer verhinderd is de inhouse training te volgen kan hij zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door een collega. Dit dient gemeld te worden via e-mail vóór de start van de training.

Handboeken of aangekochte materialen worden door Immoversity nooit teruggenomen en nooit terugbetaald.

De Klant die bij Immoversity diensten heeft besteld, zoals o.m. onthaal, organisatie of catering, al dan niet gecombineerd met de ter beschikkingstelling van lokalen, infrastructuur of materialen van Immoversity, kan de overeenkomst annuleren door middel van een aangetekende brief, door Immoversity te ontvangen ten laatste één week vooraleer de diensten een aanvang nemen. De Klant dient dan alle onkosten, o.m. voor organisatie en catering, die Immoversity ten gevolge van deze annulering heeft gemaakt, te vergoeden. De Klant die aangetekend annuleert binnen een kortere termijn dan voormeld dient aan Immoversity, boven de hiervoor vermelde kosten, een schadevergoeding ten betalen gelijk aan 30% van de totale prijs, onverminderd het recht van Immoversity om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar schade groter is.

Inloggegevens van de website(s)

Om gebruik te kunnen maken van de online programma’s en sommige lidmaatschappen zal een Account op de website noodzakelijk zijn. Deze wordt voor u aangemaakt of u hebt zelf een account aangemaakt via het registratieformulier op de website. U staat er jegens Immoversity voor in dat de informatie van uw Account verstrekt compleet en juist is.

U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy (www.Immoversity.be/privacy). Deze Privacy Policy dient net als de algemene voorwaarden te worden geaccepteerd bij registratie op de website.

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Inloggegevens. U mag uw Inloggegevens niet aan derden verstrekken. Immoversity mag ervan uitgaan dat u ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw Inloggegevens. Zodra u weet of reden hebt te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u dat aan Immoversity laten weten.

Immoversity behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de website.

Gebruiksrecht

Immoversity verleent aan De Klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de Account. Het gebruiksrecht gaat in bij registratie en/of totstandkoming van de Overeenkomst.

Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is De Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

De Klant mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

Gebruik van de website

Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden mogen het gebruik van de website door u, niet:

 • virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website, online programma’s (e-learning, iLearning) en/of de computersystemen van Immoversity te omzeilen;
 • bestaan uit het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens van anderen;
 • bestaan uit het gebruik maken van andere dan de beschikbare tools om de website te doorzoeken dan wel gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 • bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige gemaakte informatie, dan wel om de website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 • bestaan uit het gebruiken van de website voor andere doeleinden dan beschreven in deze algemene voorwaarden;
 • een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Immoversity;
 • een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het Platform leggen of de functionaliteiten van de Dienst belemmeren;
 • naar de mening van Immoversity in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak;
 • in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, de Privacy Policy of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 • inbreuk maken op de rechten van Immoversity en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;
 • op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
 • de belangen en goede naam van Immoversity kunnen schaden.
 • Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan: i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte,
  ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd,
  iii) horeca gelegenheden,
  iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, overheidsinstellingen en studentenhuizen.

Beschikbaarheid van de website

Immoversity is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens u (onderdelen van) de website en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de website.

In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Immoversity ten dienste staan, is Immoversity te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met de website (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensteverlening te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

 • u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
 • Immoversity van mening is dat handelingen van u, gebruikers schade of aansprakelijkheid aan uzelf, Immoversity of anderen kunnen toebrengen. Immoversity zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

Immoversity garandeert niet dat de website ten allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de website kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Immoversity is jegens u op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de website.

U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de website.

Rechten intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten (hierna beschreven als IE-rechten) met betrekking tot de website en zijn online programma’s berusten bij Immoversity. Niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan u over te dragen.

Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Immoversity aan u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de website en de Content gebruik te maken en deze te bekijken op de wijze en in het format zoals dat via de website ter beschikking wordt gesteld.

Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE-rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

U zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Immoversity zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de website en de content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de website en de content zoals bedoeld in de Databankenwet.

Garanties, terugbetalingen en reclame

Immoversity garandeert dat zij de diensten met redelijke zorg zal verlenen.

De Klant aanvaardt dat de website alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis).

Immoversity geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content op de website, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden. Immoversity is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan de website.

In het bijzonder garandeert Immoversity niet dat gebruik van onze producten en/of diensten door u bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in Bedrijfsresultaten.

Immoversity is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die u heeft verkregen.

Indien de Klant het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan De Klant contact met Immoversity opnemen via de contactpagina op de website. De Klant krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Immoversity. Indien het geschil van De Klant gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

Het is niet toegestaan het abonnement/lidmaatschap tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de lidmaatschapsperiode is het mogelijk om het lidmaatschap, zonder kosten, stop te zetten, rekening houdende met de vooropgestelde opzegtermijnen.

Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

Aansprakelijkheid

Immoversity is aansprakelijk om redelijke zorg te besteden aan het onderhoud van de website en andere voorzieningen van Immoversity.

Immoversity aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van producten of diensten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins.

Immoversity is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, schade door verwisseling, verlies of beschadiging van elektronische gegevens en/of door vertraging in de transport van het dataverkeer en immateriële schade.

Immoversity is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de website door derden.

De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Immoversity zelf en/of haar leidinggevenden.

Overmacht

Immoversity is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Dienst wanneer dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover Immoversity redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot natuurverschijnselen, oorlog, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten,… Ook de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van hostingservices en de derdepartij software die Immoversity gebruikt en die het Immoversity platform naar behoren doen functioneren vallen hieronder.

In het geval van een dergelijke vertraging kan Immoversity worden vrijgesteld van de uitvoering van de Overeenkomst voor zover de uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door een dergelijke oorzaak.

Wanneer Immoversity bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Privacy

Ons Privacybeleid zoals te vinden op onze website is integraal deel van onze website.

Diverse bepalingen

De Klant dient Immoversity onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen. Zo niet, zal alle briefwisseling geacht worden te zijn ontvangen zo zij gericht werd aan het in de bestelbon of offerte vermelde adres van de Klant.

Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming kan de Klant zijn rechten en verbintenissen jegens Immoversity niet overdragen aan derden.

Alle documenten, folders, offertes etc. die door Immoversity aan de Klant worden verstrekt, blijven eigendom van Immoversity. De Klant is niet gerechtigd om deze aan te wenden voor een andere doel dan waarvoor Immoversity deze ter beschikking heeft gesteld. Deze documenten mogen niet door de Klant aan derden worden overgemaakt en dienen op eerst verzoek terug aan Immoversity te worden bezorgd. In geval van ongeoorloofd gebruik is de Klant gehouden om hiervoor aan Immoversity alle geleden schade te vergoeden.

Indien bepaalde bepalingen van deze overeenkomst nietig zouden verklaard worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en geldig tussen partijen. Partijen verbinden er zich toe om voor de nietige bepaling(en) een alternatief op te stellen dat beantwoordt aan de geest van de nietige bepaling(en).

Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht

Voor alle geschillen waarbij Immoversity betrokken is, zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Immoversity bevoegd. Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe. Alle verbintenissen m.b.t. de huidige overeenkomst, zowel de levering als de betaling worden steeds geacht integraal uitgevoerd te worden op de maatschappelijke zetel van Immoversity.