Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van Immoversity (hierna “wij”, “ons” genoemd). Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt op onze website, u iets aankoopt via de website, u zich inschrijft voor een van de evenementen, u reageert op een openstaande vacature,…

Gegevens die wij verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Functie binnen de onderneming
 • Facturatieadres
 • Rekeningnummer
 • Bankcode
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan ons (bv. tijdens correspondentie)

Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze leden en/of prospecten werken (bv: BTW- nummer, activiteitensector,…).
Lees zeker ook onze cookie statement.

Hoe verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met ons
 • Bezoek van de Website
 • Het gebruik dat u maakt van onze diensten
 • Het bijwonen van een event, seminar of workshop
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website)
 • Correspondentie met en door ons
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankopen correct af te handelen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van Communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e-mailbericht.

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten:

 • Nieuwsbrief uitsturen
 • Producten en/of diensten promoten
 • Account op de website beheren
 • Lidmaatschap(pen) beheren
 • Organiseren van seminaries
 • Afhandelen van je aankopen via de website
 • Verbeteren van de service
 • Klantenservice aanbieden
 • Klachten afhandelen
 • Reageren op sollicitaties

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer zij beroep doet op derden in kader van het verlenen van onze diensten en de optimalisering daarvan . Indien het noodzakelijk is dat wij voor het verlenen van haar diensten uw persoonsgegevens openbaar maken aan voornoemde derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken:

 • Aan de bevoegde autoriteiten wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
 • Wanneer wij of nagenoeg al onze activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  dewelke wij hebben verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;

In alle overige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij hiervoor uw toestemming heeft bekomen en  met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Indien u verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan u ons steeds contacteren.

Overdracht van gegevens aan derden

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen. De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden overgedragen.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving

Uw rechten

 • Recht van toegang en inzage
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken. Vraag uw gegevens op via het e-mailadres : info@immoversity.be  .
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht
  U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Recht om klacht in te dienen
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 sep 2022

Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Ons adres: Drie Lindekens 18, 9120 Beveren-Waas

Ons telefoonnummer: 03 689 04 13

Onze “Data Protection Officer” via dpo@immoversity.be